Назад

Инвестиционно предложение за: „Разширение на съоръжения и оптимизиране на работата в Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, м. Мало ливаде, район "Кремиковци", Столична община

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК BG 000696327, с адрес: гр. София – 1000, район "Оборище', ул. „Московска” № 33; тел.: 02/980 98 51, факс: 02/980 98 70,

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Разширение на съоръжения и оптимизиране на работата в Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, район "Кремиковци", Столична община.

Местоположение:

гр. София, район "Кремиковци", Столична община, 1806, с. Горни Богров, местност Мало ливаде.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда:

  • Разширение на площите за зреене на компост в Инсталацията за третиране на «зелени» отпадъци;

  • Изграждане на площадка и монтиране на модулна станция за дизелово гориво с колонка за зареждане на автомобили и техника, работеща на площадката;

  • Монтаж на катализатор за пречистване на изпусканите от КТЕА 2 газове след оползотворяване на биогаза, получен в Инсталацията за преработка на биоотпадъци.

Промени в управлението на отпадъците: въвеждане на нови кодове на генерирани от инсталацията отпадъци и промяна на количества генерирани отпадъци спрямо съответните такива в действащото КР на инсталацията; монтиране на балираща преса за отпадъци от хартия, картон и пластмаси; промяна на местоположението на някои площадки за временно съхранение на отпадъци.

Всички посочени дейности ще се развиват на съществуващата площадка на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. Ще се използва наличната инфраструктура. Не се налага усвояване на земи извън площадка.

Реализацията на инвестиционното предложение няма до доведат до промяна на капацитета на Инсталациите за третиране на „зелени“ и  биоотпадъци, в съответствие с  действащото комплексно разрешително КР № 481 – Н0/2013 г. Няма да се променят количествата на преработвани отпадъци, както и количеството и качеството на произвеждания продукт  – компост.

Предвидените промени в работата на инсталациите не засягат прилаганите техники,  технологии и компановката на оборудването в основните производствени линии. Както и до сега, прилаганите техники  и технологии отговарят на „най-добрите налични техники“.

Няма да се променят вида и количествата на използваните ресурси – вода за питейно-битови нужди, вид и количество на използваните горива. Ще се променят количеството на използваната вода за промишлени нужди и количеството на използваната електроенергия.

Не се очаква да бъда променени видовете и характеристиката на емисиите към околната среда.

Предвидените промени в управлението на отпадъците засягат само генерирани на площадката отпадъци и са продиктувани от обективни обстоятелства, възникнали при оперативното управление на инсталациите.

За контакти: Йоана Христова, зам.-кмет „Зелена система, екология и земеползване”

тел. 02/ 980 98 51, факс. 02/ 980 98 70, e-mail: y.hristova@sofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София.

Адрес: София – 1618,бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, 10 ет., п.к. 332; e-mail: riosv@riew-sofia.org, факс: 02/955 93 62.

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.