Назад

Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 12084.2709.1699 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница”, отреден за УПИ III-1699, кв. 51а, м.: с. Волуяк, район „Връбница“ – СО, за строителство на жилищна сграда"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.)

Радостин Кирков

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 12084.2709.1699 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница”, отреден за УПИ III-1699, кв. 51а, местност: с. Волуяк, район „Връбница“ – СО, за строителство на жилищна сграда".

За контакти: Оля Ангелкова, GSM: 0888 207 689.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОБОС