Назад

Инвестиционно предложение за „Построяване на еднофамилна жилищна сграда – сглобяем тип от термопанели“, район „Нови Искър“, с. Кубратово

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

Ангелина Ангелова

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Построяване на еднофамилна жилищна сграда – сглобяем тип от термопанели“

Местоположение: Столична община, район „Нови Искър“, с. Кубратово, ПИ с идентификатор: 40436.5396.719, с площ 685 м2, съответстващ на УПИ XI-32, кв. 2.

 

За контакти – Костадинка Георгиева, GSM 0878601632

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ