Назад

Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител ХИДРА МЕТАЛ АД


СЪОБЩЕНИЕ
 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител  ХИДРА МЕТАЛ АД.
 

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване.

Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33.
 

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС