Назад

Инвестиционно предложение за площадка за събиране и разкoмлектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУВА) и отработени масла

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 9 (Наредба за ОВОС, ДВ,
бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕКОСТИЙЛ ЕООД

адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" №, 38А, ет. 6, офис 18

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Площадка за събиране и разкомлектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУВА) и отработени масла“

За контакти: Бисер Ангелов

адрес: област София-град, Столична община, гр. София, район "Сердика", ул. "Лазар Михайлов" № 12, ПИ № 68134.508.1418.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС