Назад

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“

Обява
за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма "Еколенд консулт" ЕООД, ЕИК: 202712393, седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5 000, ул. "Цанко Церковски" № 38 А, ет. 6, ап. 18, с управител: Димитър Андреев Дамянов

има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“.                                                                                                          ' .---V"'1 '

Местонахождение на обекта:  гр. София, община Столична, област София, район "Люлин", ул. „Тончо Жечев", 500 кв. м от ПИ с идентификатор 68134.4355.2740, кв. 60 и 1500 кв. м от ПИ с идентификатор 68134.4355.2741, кв. 60, обща площ 2 000 кв. м.

Информация за инвестиционното намерение по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВ0С е налична в Столична община и в кметството на район "Люлин", на обекта на дружеството и на адреса на управление на дружеството.                                                                                                             ‘


За контакти: Милена Николова –                                                           '

Телефон: 0877 765 015

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, Столична община и кметството на район "Люлин".

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС