Назад

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за оползотворяване на отпадъци – Стопански двор, район "Панчарево“

 

ОБЯВА


до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

"АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД
Адрес: град София, Столична община, район "Сердика", ул. "Родопи" № 21, ет. 5, an. 10

 

СЪОБЩАВА

за намеренията си за реализация на следното инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за оползотворяване на отпадъци в урегулиран поземлен имот XI 1377, кв.1, по плана на с. Казичане – Стопански двор, район "Панчарево", гр. София, област София“
С реализирането на инвестиционното предложение ще се обособи площадка за оползотворяване на течни отпадъци – киселини и основи от химично почистване на повърхности, като в резултат на процеса на оползотворяване ще се регенерират киселини и основи – готов краен продукт за индустриална употреба.
Площадката ще бъде разположена в съществуваща масивна сграда в урегулиран поземлен имот XI 1377, кв.1 , по плана на с. Казичане – Стопански двор, район "Панчарево" , област София, гр. София, без да се прави промяна на съществуващата инфраструктура и няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Ще се използват обичайните природни ресурси – вода и ел. енергия.
Няма да има образуване на отпадъчни води и емисии в атмосферния въздух.
В резултат на процеса на оползотворяване на течните отпадъци ще се образува твърд отпадък – филтърен кек с високо съдържание на метални компоненти, който ще се предава на лицензирани фирми за оползотворяване (извличане на металните компоненти).
За контакти: Александър Стефанов – Упълномощен представител
гр. София, ул. "Родопи" № 21, ет. 5, ап. 10, тел.: 0888 942 104; e-mail: altech_bg@abv.bg
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III" N° 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС