Назад

Инвестиционно предложение за „Нов уличен водопровод Ф125 ПЕ (кл. 12), с начало на връзката при О.Т. 544а от съществуващ водопровод Ф160 ПЕ по ул. „Флора Кънева" и с трасе в западна посока по улицата през О.Т. 544а, О.Т. 543а, О.Т. 538, О.Т. 538а до О.Т. 538б“ и „Нова улична канализация DN315 и DN500 РР (кл. 180 и кл. 181), с начало РШ при О.Т. 538б по ул. „Флора Кънева“ и трасе в източна посока през О.Т. 543а, О.Т. 544 и заустване в съществуващ уличен канал Ф500 в близост до О.Т. 535б по бул. „Черни връх“ в м. Кръстова вада, район „Триадица“ – СО

 

 ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Пълен пощенски адрес: гр. София, ж.к. "Южен парк", бл. 27, вх. А
Телефон, факс, e-mail: 0896/661288, georgiq_n@abv.bg
Лице за контакти (име, телефон): Георгия Николова, 0896/661288
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Нов уличен водопровод Ф125 ПЕ (кл. 12), с начало на връзката при О.Т. 544а от съществуващ водопровод Ф160 ПЕ по ул. „Флора Кънева" и с трасе в западна посока по улицата през О.Т. 544а, О.Т. 543а, О.Т. 538, О.Т. 538а до О.Т. 538б“ и „Нова улична канализация DN315 и DN500 РР (кл. 180 и кл. 181), с начало РШ при О.Т. 538б по ул. „Флора Кънева“ и трасе в източна посока през О.Т. 543а, О.Т. 544 и заустване в съществуващ уличен канал Ф500 в близост до О.Т. 535б по бул. „Черни връх“ в м. Кръстова вада, район „Триадица“ – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
 

За контакти: Георгия Николова, 0896/661288 /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС