Назад

Инвестиционно предложение от "Геострой" АД за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, р-н „Кремиковци“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на Уведомлението и Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда