Назад

Инвестиционно предложение за: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4202.27 и образуване на два броя самостоятелни УПИ-та за жилищно строителство и изменение на план за улична регулация за нова задънена улица в кв. 16а, местност в.з. Люлин, район "Овча купел", гр. София“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Борислав Станков и Надя Христова-Станкова,

адрес: гр. София

 

СЪОБЩАВАТ

 

на засегнатото население, че имат инвестиционно предложение за: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4202.27 и образуване на два броя самостоятелни УПИ-та за жилищно строителство и изменение на план за улична регулация за нова задънена улица в кв. 16а, местност в.з. Люлин, район "Овча купел", гр. София.“

Местонахождение на имота: гр. София, община Столична, област София, район "Овча купел", местност Валозите, ПИ с идентификатор 68134.4202.27, обща площ 2249 кв. м по скица.

Информация за инвестиционното намерение по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е налична в Столична община и в кметството на район "Овча купел".

За контакти: Борислав Станков, гр. София

Телефон, e-mail: 0888275988, borislav_ko@abv.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.orgПриложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС