Назад

Инвестиционно предложение за „Изработване на проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация на улица от О.Т. 55 до О.Т. 59 и от О.Т. 54 до О.Т. 62 за създаване на нов УПИ ХХ-809 „за КОО“, м. „Павлово" – "Бъкстон“ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1930.809 по КККР на район „Витоша“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от инж. Теодор Петков – кмет на СО – район „Витоша“

 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за улична регулация на улица от О.Т. 55 до О.Т. 59 и от О.Т. 54 до О.Т. 62 за създаване на нов УПИ ХХ-809 „за КОО“, м. „Павлово" – "Бъкстон“ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1930.809 по КККР на район „Витоша“.

За контакти: инж. Юлия Цветкова, тел. 02 818 79 54

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС