Назад

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и тръбен кладенец за водовземане за питейно - битово водоснабдяване от подзмени води”, в поземлен имот с планоснимачен № 648 в квартал № 90 и 71 по плана на гр. София, местност „Кръстова вада“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.. изм. и доп.)

„Флоримекс България” ЕООД, ж.к. Суха река, бл.100; адрес за кореспонденция - гр. София, ж.к. Дървеница, ул. „Равногор 4”, ап. 21 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и тръбен кладенец за водовземане за питейно- битово водоснабдяване от подзмени води”, в поземлен имот с планоснимачен № 648 в квартал № 90 и 71 по плана на гр. София, местност „Кръстова вада“.
 

Лице за контакти:

Милен Кирилов Стоянов - управител, мобилен - 0889 626561; florimex.office@gmail.com, florimex@gmail.com.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.ore

 

Информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС