Назад

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда с общественополезни функции от сглобяеми елементи – тип панел“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.)

Красимир Михайлов

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на сграда с общественополезни функции от сглобяеми елементи – тип панел“

Местоположение: Столична община, район „Панчарево“, с. Горни Лозен, ПИ с идентификатор: 44036.6207.622, м. „Висо“, площ 2 500 м2, съответстващ на УПИ VI -662, кв. 33

 

За контакти – Костадинка Георгиева, GSM 0878601632

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от НУРИОВОС