Назад

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, кв. 40, р-н "Връбница" – ново инвестиционно намерение

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003 г.) от “А ЛЕВАНТЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Младост", ж.к. ”Младост 3”, бл. № 342, вх. 2 ,ет. 8, ап. 41

ЕИК 200320333

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Упълномощен представител:

Сара Асенова Илчева, с адрес: гр. София, Зона Б-5, бл. 2, вх. В, ап. 135

Лице за контакти:

Илинка Николова, моб. тел. 0888/808-221

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Витоша" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:     “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ ПИ с идентификатор 68134.2818.2304 (УПИ I – 2304), кв. 40, р-н "Връбница" ,ж.к. ’’Обеля –1”, гр. София – ново инвестиционно намерение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail:

riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС