Назад

Инвестиционно предложение за изграждане на нова площадка за дейности с ОЧЦМ върху 542 кв. м, представляващи обособена част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.614.1111

 

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"Интерметал експорт" ООД, ЕИК: 204896554

с адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 130 – 132, сграда A, ет. 1 офис 1

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на нова площадка за дейности с ОЧЦМ върху 542  кв. м, представляващи обособена част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.614.1111 с обща площ на имота от 7 147 кв. м.

Местоположение:

гр. София, район "Подуяне", ул. "Майчина слава" № 11, с трайно предназначение на територията: урбанизирана – и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти : гр. София , район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 130 – 132, сграда A, ет. 1, офис 1

(адрес за кореспонденция)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС