Назад

Инвестиционно предложение за изграждане на клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории към Лесотехническия университет в УПИ I – за образование, кв. 234, м. Студентски град

|                   

                         ОБЯВА                      

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

с адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, представляван от проф. д-р Иван Александров Илиев  – ректор

                                                                            СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: Изграждане на клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории към Лесотехническия университет в УПИ I – за образование, кв. 234, м. Студентски град район: „Студентски“ при СО .

Инвестиционното предложение обхваща УПИ I – за образование, кв. 274 по плана на гр. София в м. Студентски град, район: „Студентски“ – СО. Съгласно издадената виза за проучване и проектиране на 20.09.2016 г. , издадена от главния архитект на район: „Студентски“ – СО на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, имотът попада в устройствена зона: „Оо“ , съгласно т. 15 от Приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Новата клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории ще бъде изградена за нуждите на факултет „Ветеринарна медицина“ на Лесотехническия университет. Сградата ще е двуетажна, разделена на два блока : бл. А – клиника за дребни животни и бл. Б – учебен блок с учебни зали и лаборатории, без сутерен със ЗП: 1103,10 м2, РЗП: 2116,40 м2. В клиниката за дребни животни са предвидени зона за регистрация, санитарни възли, три лекарски кабинета, кабинет за функционални изследвания, две манипулационни и образна диагностика с ядреномагнитен резонанс, скенер, рентген и ехограф. В бл. Б, предвиден за учебни зали и лаборатории ще се обособят стационар за дребни животни с две помещения, две лаборатории, лекционни зали, учебни зали, кабинети за преподаватели, хранилище и санитарни възли. Връзката между двете нива се осъществява със стълбищни клетки и асансьори за 10 човека с достъп за хора с увреждания. Сградата е предвидена да се изгради от стоманобетонна безгредова конструкция. Имотът, в който ще се изгради обекта, е разположен на ул. „Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“ с пешеходен и автомобилен достъп от ул. „Васко Абаджиев“.

За имота има съществуващи ВиК отклонения, съществуващ трафопост и съществуващи топлопроводни отклонения.

Предвидените изкопни работи в обем от 1200 м3 и са свързани с оформянето на фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Лице за контакт: инж. Явор Милчев Стоянчев; GSM: 0887/920 808

Гр. София, бул. „България“ 58а; email:offlce@arkaconsult.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” N 136, ет. 10 e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС