Назад

Инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 65601.5479.607, по КККР на район „Нови Искър“ – СО и създаване на УПИ VIII-607 – за обществено обслужване и безвредно производство, кв. 37, местност с. Световрачене район „Нови Искър“ – СО

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г) от

от „ММ БИЛД“ ЕООД с управител Галя Любенова

с. Кубратово, ул. „Иван Вазов“ 5

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 65601.5479.607, по КККР на район „Нови Искър“ – СО и създаване на УПИ VIII-607 – за обществено обслужване и безвредно производство, кв. 37, местност с. Световрачене район „Нови Искър“ – СО, за строителство на обект: „За обществено обслужване и безвредно производство“.

 

За контакти – Галя Любенова, GSM 0896 800 402

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС