Назад

Валентина Генкова съобщава за: Инвестиционното предложение – етапно проектиране и изграждане на еднофамилни и многофамилни ЖИЛИЩНИ СГРАДИ до три етажа, в ПИ с идентификатор № 02659.2246.86 съгласно документ за собственост НА за дарение на недвижим имот

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Валентина Генкова

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Инвестиционното предложение се състои в етапно проектиране и изграждане на еднофамилни и многофамилни  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ до три етажа, в ПИ с идентификатор № 02659.2246.86 съгласно документ за собственост НА за дарение на недвижим имот със запазено пожизнено вещно право на ползване № 171, том I, рег. № 5649, дело № 145/13.09.2016 г., на Нотариус Янева – Нотариус с район на действие Районен съд – София, вписан под № 265 НК, в регистъра на Нотариалната камара, вписана в АВ при МП, при СВ – София-град, с вх. рег. № 56069/13.09.2016 г., акт 33, том LXXXI, дело 40995, им. партида а съгласно скица изх. № 15-619218/14.12.2016 г., издадена от инж. 3. Стоянова при СГКК – София-град, ПИ с идентификатор № 02659.2246.86, по Кадастрална карта и кадастрален регистър одобрени със заповед РД-18- 13/17.01.2012 г., на изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банкя, община Столична, област София (Столица), Район "Банкя", местност „Костино равнище“. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 13991 кв. метра. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 008086, квартал 168, парцел 1 – 1071, съседи: 02659.2246.76, 02659.2246.87, 02659.2246.88, 02659.2246.62, 02659.2246.97, 02659.2246.75, 02659.2246.63, 02659.2246.70, а съгласно ПУП ИПРЗ УПИ I – 1071, в квартал 168 и улична регулация от О.Т. 960 до О. Т. 965, кадастрален лист А- 3 - 10 -В, А- 2 - 10 -А по плана на град Банкя, Столична община, одобрен с Решение № 623/01.10.2009 г. на Столичен общински съвет – СОС.

За контакти  Виктория Йосифова, гр. Банкя, пк. 1320, ул. „Синеморец“ № 11, тел. 0888 520264.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС