Назад

Инвестиционно предложение в рамките на проект № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с възложител Столична община

СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информираме, че е изготвено инвестиционно предложение в рамките на проект № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с възложител Столична община.

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение.