Назад

Столична община съобщава за "Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1, а именно:

1. Увеличаване на капацитета на действащата в момента Ванна пещ № 1 от 330 т/24 ч. на 370 т/24 ч.

2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нов производствен цех, включващ:

а. нова Ванна пещ № 2 с капацитет 370 т/24 ч.;

b. ново пречиствателно съоръжение към новата Ванна пещ № 2 – електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди.

3. Изграждане на два нови покрити склада за съхранение на готова продукция:

a. Склад с площ 32 520 м2, който ще е разположен в източната част на предприятието и ще е разделен на 3 секции;

b. Склад с площ 15 600 м2, който ще е разположен в северната част на производствената площадка;

с възложител „БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” АД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС