Назад

Инвестиционно предложение: „Подобект довършване на преустройство на съществуваща сграда - Депо в подземен гараж и надземен паркинг, в обект „Полиграфия” - Административни сгради - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а - преустройство на съществуващи сгради, район „Средец” с инвеститор „Полиграфия офис център” ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение : „Подобект довършване на преустройство на съществуваща сграда - Депо в подземен гараж и надземен паркинг (сграда с идентификатор 68134.108.239.8), в обект „Полиграфия” - Административни сгради - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а (УПИ II, кв.19. м. „Трета извънградска част”) - преустройство на съществуващи сгради (имот с идентификатор 68134.108.239), район „Средец”, Столична община, с инвеститор „Полиграфия офис център” ЕАД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС