Назад

Инвестиционно предложение от Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“ за преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда от „учебна сграда“ в „общежитие“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „Св. ЙОАН РИЛСКИ“

София 1164, пл. „Велчова Завера“ № 2
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13 от „учебна сграда“ в „общежитие“. Сградата е ситуирана в гр. София, р-н "Лозенец", УПИ „За Парк“ (ПИ 68134.902.772), кв. 65, м. „Лозенец III-та част“, пл. „Велчова Завера“ № 2, Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Силвия Иванова, тел.: 0879 66 39 12

(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС