Назад

Инвестиционно предложение от „Метрополитен” ЕАД, гр. София, за: “Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал “Слатина“


ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.) „Метрополитен” ЕАД, гр. София ул. „ Княз Борис I“ № 121, телефон: 02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: “Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал “Слатина“

Характеристика на инвестиционното предложение.
С Решение № 104 , по Протокол 71/ 28.02.2019 г. СОС разрешава:
- да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) част: „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ за Разклонение на «Трети метродиаметър» на «Софийски метрополитен» към квартал "Слатина" в обхват: от Военна академия «Г. С. Раковски» по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ – ж.к. „Младост 1“ - ул. „Димитър Моллов“ и ул. „Йерусалим“ срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“, без да се изменя преобладаващото предназначение на териториите в съответствие с одобреното задание и нормативните изисквания.

Основната цел на инвестиционното предложение съгласно Генералната схема за развитие на линиите на Метрополитена е да се свържат влезлите в експлоатация I - ви и 
II- ри метродиаметри и изграждащия се III- ти метродиаметър с отклонение към кв. “Слатина", нов участък подземно трасе и 6 МС.
Ситуационно метроучастькът ще се разположи на територията на гр. София – в строителните граници на населеното място. Преминава по границите между райони «Средец» и „Оборище“ и продължава през райони "Слатина“ и „Младост 1". 
Предвидено е подземно трасе с дължина 5700 м и 6 метростанции.

Характерът на инвестиционното предложение, проектиране и изграждане е ново.
Идейният проект за отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал “Слатина“ е изработен на основание Договор № 112/27.06.2018 г. между «Метрополитен“ ЕАД и „Свеко Енергопроект“ АД.
 
В идейния проект са представени чертежи на трасе и профил на МС и трасировъчен план в съответствие с ПУП. В част ИП – трасировъчен план е онагледено
местоположението на новопроектираните метростанции, съоръжения и трасе.

Имотът е публична общинска собственост с обща площ 70 604 м2.
Предвидено е да започне строителство на обекта през 2020 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗООС (доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.) т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, подточка и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно пътници.

Общият изглед на терена (снимка от Google Earth) с местоположението при сегашно състояние на отредената площадка е представен към информацията по чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Копия от информацията със съответните приложения са предоставени в Столична община и райони: „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.
Компетентен орган за произнасяне с решение за или становище за преценка необходимостта от ОВОС във връзка с настоящото уведомление за ИП съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по чл. 81, ал. 1 т. 1 от ЗООС е министърът на МОСВ.
По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Компетентен орган за произнасяне с решение е Министъра на МОСВ.

С въвеждане в експлоатация на Инвестиционното предложение, очакваната превозна способност на участъка е 48 000 пътника/ден.
Реализирането на ИП ще доведе до намаляване натоварения автомобилен трафик в столицата. От транспортния метрокомфорт ще се ползват не само живущите в тези райони, но и всички жители на столицата.

За контакти: инж. Стефан Дерменджиев – началник управление „Инвестиционна дейност“
телефони за връзка: 02/921 20 21; 02/ 921 20 22.
Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица – срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на Метрополитен ЕАД и Столична община.


Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС .