Назад

Инвестиционно предложение от „БЪКСТОН 2“ ЕООД за топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен гараж в м. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, район „Красно село”

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „БЪКСТОН 2“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Красно село”, бул. „Бр. Бъкстон“ № 2, ЕИК: 20272563 9, представлявано от управителя Сашка Иванова - Възложител
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен гараж в УПИ IХ-25 общ., кв. 299, м. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, СО, район „Красно село”, гр. София“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Павел Иванов - мобилен телефон 0896 805010
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС