Назад

Инвестиционно предложение на "ВРАЧЕВ 2” ЕООД за обект: "Изграждане на улица от О.Т. 12 (ул. "Д-р Атанас Москов"), до края на УПИ III-812,814,815,818, кв. 2“, м. “Младост – център" – ж.к. "Младост 3", район "Младост", гр. София – ново инвестиционно предложение"

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003г.)

от "ВРАЧЕВ 2” ЕООД, с управител Пламен Врачев, и “Топлофикация – София“  ЕАД

тел. за контакт: Пламен Врачев. GSM 0888/225-588.
гр. София . ж.к. "Младост 1А", бл. 531, ет. Партер, офис I, район "Младост" – СО, ЕИК: 831927744
 
Пълен пощенски адрес: гр. София , ж.к. "Младост 1А", бл. 531, ет. Партер, офис 1, район "Младост" – СО
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): GSM 0888/225-588
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Пламен Врачев
Лице за контакти: Пламен Врачев, GSM 0888/225-588

СЪОБЩАВА


на засегнатото населението на район "Младост" – СО, че има инвестиционно предложение за обект:  "Изграждане на улица от О.Т. 12 (ул. "Д-р Атанас Москов"), до края на УПИ III-812,814,815,818, кв. 2“, м. “Младост – център" – ж.к. "Младост 3", район "Младост", гр. София – ново инвестиционно предложение".


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618. бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС