Назад

Инвестиционно предложение на Столична община за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлени имоти – с. Яна, район „Кремиковци“

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлени имоти с идентификатори 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда