Назад

Инвестиционно предложение на “Алфасет" ЕООД за обект: „Изграждане на улица „Георги Стаматов”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

от “АЛФАСЕТ” ЕООД

с Управител Любомир Николов, GSM 0896/893-799,

гр. София , ж.к. ”Белите брези”, ул. “Дойран” № 15, район ”Красно село” – СО

ЕИК: 130812204

Пълен пощенски адрес: гр. София, ж.к. ”Белите брези”, ул. ”Дойран ” № 15, район ”Красно село” – СО

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): GSM 0896/893-799,

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Любомир Николов

Лице за контакти: тел. за контакт: Любомир Николов, GSM 0896/893-799

СЪОБЩАВА

на засегнатото население на район „Надежда“ – СО, че има инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на улица „Георги Стаматов” от О.Т. 34 до О.Т. 35, кв. 15а, ж.к. „Надежда 3“, район „Надежда“, гр. София, участък от км 0+000,00 до км 0+038.09

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС