Назад

Инвестиционно предложение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за: „Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в ЗСК „Кремиковци“, гр. София“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

От „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес на управление: Област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, Северозападна промишлена зона

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
 

„Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в ЗСК „Кремиковци“, гр. София“

 

Местоположение:

- населено място – гр. София;
- община – Столична;
- квартал – "Кремиковци";
- поземлен имот – № УПИ (П.И. №) № 68134.8275.551.

Кратка характеристика на обекта:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция за зареждане на собствените МПС-та на дружеството.

За контакти: Мартин Грозев; адрес: гр. Бургас, Северна промишлена зона, тел. 0888 / 605 953 ; e-mail: mgrozev@kronospan.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, п.к. 1618, гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.orgПриложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС