Назад

Инвестиционно предложение на "Краф груп" ЕАД за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в с. Панчарево

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"Краф груп" ЕАД

гр. София – 1700, ул. "Околовръстен път" № 159, офис 2

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в имот 55419.6711.56, Столична община, с. Панчарево, район "Панчарево', м. “Въгренчица".

Местоположение: Имот 55419.6711.56, Столична община, с. Панчарево, район "Панчарево", м. “Въгренчица", собственост на “Краф груп” ЕАД.

Кратка информация за обекта: Инвестиционното предложение включва изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 17 м за собствено питейно-битово водоснабдяване на вилно селище „Орехите“ в имот 55419.6711.56 от кадастралната карта на гр. София, Столична община, с. Панчарево, район "Панчарево", м. “Въгренчица“, собственост на „Краф груп“ ЕАД“. Около кладенеца се предвижда да бъде учредена санитарно-охранителна зона, която изцяло попада в имота на „Краф груп“ ЕАД.  

За контакти: Радослав Гьорев, гр. София, ул. "Околовръстен път" № 159, офис 2, телефон: 0888 35 44 85

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Скици на имотите, собственост на „КРАФ ГРУП“ ЕАД, с нанесено местоположение на тръбния кладенец
Предварителна схема на застрояване
Извадка от топографска карта в М 1:5000 с нанесен проектен кладенец и пояси на санитарно-охранителна зона