Назад

Инвестиционно предложение на "Корпстрой" ООД за: „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на зелени площи и цветни лехи, измиване на бетонови площадки и допълване на резервоари за противопожарни нужди в с. Лозен, р-н "Панчарево”

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г„ изм. и доп.)

"КОРПСТРОЙ" ООД

гр. София, 1111, р-н "Слатина", бул. „Шипченски проход“ № 23

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за други цели –оросяване на зелени площи и цветни лехи, измиване на бетонови площадки и допълване на резервоари за противопожарни нужди в поземлен имот с идентификатор 44063.6214.201, с. Лозен, р-н "Панчарево", Столична община”.

За контакти: Николай Колев, тел.: 0888403763.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС