Назад

Инвестиционно предложение на “Кариерни материали – София” ООД за: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище „Кариерни материали-4", землище на кв. "Гниляне", район "Нови Искър", община Столична, област София-град”

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Фирма  “Кариерни материали – София” ООД

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище „Кариерни материали-4", землище на кв. "Гниляне", район "Нови Искър", община Столична, област София-град”.

За контакти: инж. Веселин Трендафилов, упълномощено лице; GSM: 0889799999; baichevi@abv.bg, гр. София 1554, община Столична, п.к. 1554, гр. София , кв. "Чепинци" , ул. “Зора“ № 3; ЕИК: 200742879.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС