Назад

Инвестиционно предложение на „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец”

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от фирма „К енд К ЛТД“ ООД
ЕИК 040835816

с управител Христо Кусев

със седалище: гр. София 1592, община „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, община „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 7

Управител на фирмата възложител: Христо Кусев
Телефон +359 888 656000. e-mail: kusev@kk-ltd.com
Лице за контакти: Нина Попова
Гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 261, ап. 32
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0888/557202. email: np45@mail.bg

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на гр. София, район „Панчарево“, община Столична, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” за техническо водоснабдяване – поливане на зелени площи, противопожарни цели, миене на паркинги, сервизни помещения – тоалетни (други цели) за „Складово-търговска сграда с административна част, подземни резервоари, изгребна яма и трафопост“ в ПИ с идентификатор 68134.6001.213, по кадастралната карта на гр. София, район "Панчарево", местност Османска могила – ново строителство.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС