Назад

Инвестиционно предложение на „Идел Билд” ЕООД за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ V-585 в район "Красно село"

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Идел Билд” ЕООД

ЕИК 204565955, с адрес на управление: гр. София, СО – район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 26, вх. А, ет. 2, чрез Мариян Иванов – управител

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ V-585, кв. 18, ул. „Нишава” № 31, ж.к. „Бели брези”, СО, р-н „Красно село”, гр. София”

 

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС