Назад

Инвестиционно предложение на ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ХОЛИКОН ЕАД,

ЕИК 831204553, с адрес на управление: гр. София – 1113, Район "Слатина", ул. “Шипченски проход” № 18, вх. А, ет. 6, ап. All, представлявано от изпълнителния директор Йосеф Голан, чрез Радко Моллов

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: “Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ“

С местоположение: Поземлен имот с идентификатор 68134.8424.34, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-22-202/11.02.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЯ; адрес на поземления имот: гр. София, Район "Кремиковци", кв. "Челопечене"; местност ГЛАДНО ПОЛЕ, площ: 36869 кв. м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана,; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор: 68134.8424.22; 68134.8424.17; номер по предходен план: квартал: 7, парцел: 1-289022; съседи 68134.8424.35, 68134.8424.37, 68134.8424.38, 68134.8424.40, 68134.8424.33 – съгласно скица от АГКК.

 

За контакти: гр. София – 1000, ул. „Узунджовска“ № 14, ет. 2 над партер, телефон: 02/4940641, ел. поща (e-mail): radko.mollov@gmail.com

Лица за контакти: Радко Моллов и Таня Мончева.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС