Назад

Инвестиционно предложение на фирма „Сайкъл гетс“ АД за: „Производство на велосипедни рамки“ в промишлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1372.2057 по кадастралната карта на гр. София, район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 41"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

САЙКЪЛ ГЕТС АД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Производство на велосипедни рамки“ в промишлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1372.2057 по кадастралната карта на гр. София, район „Надежда“, с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 41.

 

За контакти: Антон Настев – изпълнителен директор, адрес: гр. София, р-н "Оборище", ул. „Васил Априлов“ № 11, тел. 0896 831 101, e-mail: anton.nastev@cyclegets.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-soila.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС