Назад

Инвестиционно предложение от фирма "ИМО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС" ЕАД за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.1926, гр. София, р-н "Витоша", ул. "Околовръстен път" № 260 за други цели – оросяване на тревни площи”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

фирма "ИМО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС" ЕАД

гр. София 1766, р-н "Витоша", ул. "Околовръстен път" № 260
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.1926, гр. София, р-н "Витоша", ул. "Околовръстен път" № 260 за други цели – оросяване на тревни площи”.

 

За контакти: Станимир Златев, тел: 0882 005056

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС