Назад

Инвестиционно предложение на фирма „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за: Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ II-2518 „за ОДО и офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София”

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД,

ЕИК: 204870568, със седалище и адрес на управление в град София, район „Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 35, ет. 3, офис 3а

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Административна сграда с подземни гаражи и трафопост“, находяща се в УПИ II-2518 „за ОДО и офиси“, кв. 12, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, Столична община – район "Лозенец", гр. София”.

За контакти: Красимир Петков, 0885 259 443, град София, район „Изток", ул. "Фр. Ж.-Кюри" № 19, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС