Назад

Инвестиционно предложение на фирма ”Б2-ДИЗАЙН” ЕООД за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на обект: “Работилница за сглобяване на мебели и метални елементи, офиси и магазин“ в ПИ с идентификатор 68134.605.9019, (нов УПИ XIV-9019), кв. 15а, по плана на гр. София, р-н "Подуяне", м. НПЗ ’’Хаджи Димитър”

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

”Б2-ДИЗАЙН” ЕООД

с управител: Борислав Иванов Борисов

седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Студентски", ул. „Никола Габровски“, № 100

ЕИК 204784577

Лице за контакти: Борислав Борисов

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н "Студентски" , ул. „Никола Габровски“, № 100

моб. тел. 0888/688-523

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Подуяне" – СО, че има инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на обект: “Работилница за сглобяване на мебели и метални елементи, офиси и магазин“ в ПИ с идентификатор 68134.605.9019, (нов УПИ XIV-9019), кв. 15а, по плана на гр. София, р-н "Подуяне", м. НПЗ "Хаджи Димитър” – ново инвестиционно предложение.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail:  riosv@riew.sofia.org
 


Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС