Назад

Инвестиционно предложение на "Феникс Грийн ЕООД" за „Разширяване на дейностите с отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; съхраняване на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/ и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др. производствени и битови отпадъци, като се добавят нови кодове отпадъци и дейности с тях, както и завишаване на количествата на разрешени кодове отпадъци”

Инвестиционно предложение на "Феникс Грийн ЕООД" за „Разширяване на дейностите с отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; съхраняване на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/ и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др. производствени и битови отпадъци, като се добавят нови кодове отпадъци и дейности с тях, както и завишаване на количествата на разрешени кодове отпадъци”

Уведомление СОА17-ТД26-6532/05.06.2017