Назад

Инвестиционно предложение на ЕТ “ХЕДЕРА – Асен Марков“ за: "Потвърждаване на Решение № КЗЗ-4/11.06.2001 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.148 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“ отреден за УПИ II-148 – за складове и офис, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ – СО"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.)

 ЕТ “ХЕДЕРА – Асен Марков“

представлявано от Асен Марков 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Потвърждаване на Решение № КЗЗ-4/11.06.2001 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.148 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“ отреден за УПИ II-148 – за складове и офис, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ – СО".

 

За контакти – Оля Ангелкова, GSM 0888 207 689.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС