Назад

Инвестиционно предложение на „Емона 2000“ ЕООД за: „Преустройство и промяна на предназначението на магазини и офиси в „медицински център“ в ЖСК „Щастлив дом“, р-н „Възраждане“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕМОНА 2000“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, СО – район „Възраждане”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 120, ЕИК 131403420, представлявано от управителя Добрин Иванов


 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
 

„Преустройство и промяна на предназначението на магазини и офиси в „медицински център“ в ЖСК „Щастлив дом“, с местоположение:

УПИ IX – 19, кв. 232, м. „Зона Б-19 I етап“, ул. „Позитано“ № 140, р-н „Възраждане“, Столична община.

За контакти: Росица Иванова – мобилен телефон 0898 668 030.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС