Назад

Инвестиционно предложение на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за: „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за питейно-битови, противопожарни и други цели по разрешителен режим на БДДР, град Плевен, за обект: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественостНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; ЕИК: 130948987;
Седалище и адрес на управление: Град София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, бл. компл. „Литекс Тауър“, ет. 9, Столична община – р-н „Изгрев“, област София (столица).


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за питейно-битови, противопожарни и други цели по разрешителен режим на БДДР, град Плевен, за обект: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция“, в ПИ с идент. 35239.6110.2728, по КККР на село Казичене, ЕКАТТЕ 35239, Столична община – район „Панчарево“, област София (столица)“.
Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на кладенец за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова дирекция – Дунавски район – град Плевен. Подземната вода ще се ползва за питейно-битови, противопожарни и други цели – за обекта: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция”.
Кладенецът ще бъде изграден в ПВТ: Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина (код BG1G00000NQ030) или в ПВТ: Порови води в Неогена – Софийска котловина (код BG1G000000N033).
Местоположение: „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция” попада в ПИ с идент. 35239.6110.2728, по КККР на село Казичене, ЕКАТТЕ 35239, Столична община – район „Панчарево", област София (столица).
Във връзка с ИП за проектиране и изграждане на „Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция“ на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е издадено Становище на РИОСВ – София с изх. № 4495-4565 от 17.07.2017 г.
За имота е издадена скица на поземлен имот № 15-335410 от 28.05.2018 г. на СГКК към АГКК – град София. Имотът е с площ F = 4 467 м2, с трайно предназначение: „Урбанизирана” и с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“.
Имотът е собственост на „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД съгласно Нотариален акт № 146, том LVIII, рег. 26099, дело 18514 от 26.04.2018 г., изд. от Службата по вписванията – град София.
Кладенецът, който е предмет на настоящото ИП, ще бъде изграден на територията на имота.
Осреднените географски координати на имота в WGS-84 са:
N42° 38' 44,8"; Е 23° 27'9,7".
 
За контакти: Григор Григоров – пълномощник на изп. директор; тел. 02 44 85500; факс: 02 44 85585; GSM: 0895 560 498; e-mail: g.grigorov@eko.bg.
Пълен пощенски адрес: Град София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, бл. компл. „Литекс Тауър“, ет .9, Столична община – р-н „Изгрев“, област София (столица).

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.