Назад

Инвестиционно предложение на „БУЛУИНГС” ЕООД за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „БУЛУИНГС” ЕООД, гр. София 1000, ул. "Петър Парчевич" 44
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център" в поземлен имот с идентификатор 68134.602.9013 по КККР на гр. София, ул. „Резбарска” № 25, р-н "Подуяне", Столична община.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Антоанета Христова, гр. София, ул. "Петър Парчевич" 44, тел. 0883333522

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град София адрес: гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10,

e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg


Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС