Назад

Инвестиционно предложение на “АУТО-БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци на излезли от употреба ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ОМ и на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и обособяване на автосервиз и складови помещения

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
От “АУТО-БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, седалище: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 19Б, ЕИК: 204297049, управител: Габриела Иванова, лице за контакти: Габриела Иванова –– 0898/ 409129
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и обособяване на автосервиз и складови помещения". Обектът на настоящето уведомление е с местоположение: обл. София, гр. София, р-н "Люлин", ул. "Обелско шосе“ № 11, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4355.2365 с площ от 4433 кв. м.
(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Габриела Иванова – Управител – 0898 409 129
(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС