Назад

Инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район "Кремиковци", местност Терена

ОБЯВА

 

от „ПИМК” ООД

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3/2006 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район "Кремиковци", местност Терена.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Столична, гр. София, ул. “Московска” № 33 или в РИОСВ – гр. София, бул. "Цар Борис III” № 136.


Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС