Назад

Инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в земл. на кв. „Враждебна", м. „Богравски песоци"

Уведомление за инвестиционно намерение по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

„Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в ПИ 68134.8597.50, в землище на кв. „Враждебна", местност „Богравски песоци", Столична община – район „Кремиковци", ЕКАТТЕ 68134-22, област София (столица)".

ОБЯВА

Информация по Приложение № 4 ал.3 от Наредбата за ОВОС