Назад

Инвестиционно намерение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мостово съоръжение при км 236+073 на Път I-1 участък, Път II-17 – гара Яна

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46. ал. 1. т. 1. буква „б“ и чл. 52. ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район'" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи

СЪОБЩЕНИЕ