Назад

Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „План за регулация и застрояване на Аквапарк – Чепинци, с. Чепинци, гр. София"

Обява

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.3/2006 г., изм. ДВ бр. 94/2012 г.)
 

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123, п.к. 1281


 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:
 

„Изграждане на обект: План за регулация и застрояване на Аквапарк – Чепинци, с. Чепинци, гр. София е граници: улица по о.т. 42-41-40-37-43=241; по о.т. 37-38-39; по о.т. 37-36-35- 34-33-32-31-233-29-25=198в-26=232а-28=231а-15-14=231-13=221- 8-50=214а-49=214-48=214а-47=215-46-216-45-217; северната и западната граница на УПИ XIV от кв. 38, западната и южната граница на УПИ XV от кв. 38, южната и източната граница на УПИ VIII от кв. 111“

 

За контакти: инж. Зорница Станчева

тел. 02/991 74 16/0884 359 335 e-mail: zornica.stancheva@abv.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10
e-mail: riew-sofia@riew-sofia. government.bg

 

Информация по Приложение № 4 ал.3 от Наредбата за ОВОС