Назад

Инвестиционно намерение на „Стийл Трейд България” ЕООД за „Допълване на нови кодове неопасни и опасни производствени отпадъци, строителни отпадъци, НУБА и отпадъци от бита на съществуваща площадка за третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, неопасни и опасни производствени отпадъци, както и такива от хартия, пластмаса и стъкло”

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

От „Стийл Трейд България” ЕООД, БИК: 131294871, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София – град, жк. „Младост 1А”, бл. 503, вх. 3, ал. 68 представлявано от Светослав Жеков – Управител
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение на „Стийл Трейд България” ЕООД за „Допълване на нови кодове неопасни и опасни производствени отпадъци, строителни отпадъци, НУБА и отпадъци от бита на съществуваща площадка за третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУMПС, неопасни и опасни производствени отпадъци, както и такива от хартия, пластмаса и стъкло ” в област София-град, община Столична, гр. София, район "Слатина", ул. „Гео Милев“ № 160, УПИ I-462 от кв. 2 по регулационния план на м. СПЗ „Слатина юг”, с площ 1 498 кв. м.

Лице за контакти: Светослав Жеков – 0879/ 81 55 27

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 16138, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Уведомление