Назад

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска.

Заявлението е придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи.

Столична община, дирекция „Околна среда”, уведомява, че е издадено Съобщение изх. № ПВ2-000191-[3] от 15.01.2019 г. от БДУВДР.

Цел на заявеното използване на водите е ремонт на коригиран участък на река Владайска от бул. „Овча купел” до съществуваща стоманобетонна корекция при стадион „Славия”, район „Овча купел”, и район „Красно село”, Столична община.

Водно тяло – река Владайска ISRWB1010

Координати на ползване:

При км 0+000 - N - 42⁰40´35.131´´, E - 23⁰16´13.413´´

нов праг при км 0+216,373 - N - 42⁰40´28.517´´, E - 23⁰16´10.26´´,

бул.  „Овча купел” при км. 0+256.36 - N - 42⁰40´27.441´´, E - 23⁰16´09.31´´

В срок от 14 дни от обявяване на съобщението съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено.


Приложение: Съобщение № ПВ2-000191-[3] от 15.01.2019 г.